Skip to main content

Full text of "De quattuor virtutibus cardinalibus, sive De formula honestae vitae."

See other formats


1000 \ 

PN 
RV \ 


,0 i \ 


\ 

IMI|MM 


MM llll 7 8 9 10 11 12 1< 14 15 V I - r ! 

\ 


i 


. < ■ 

i \ * I l H - /^ y- z - v %i, 


s ^r*£-^M^> Uk 


fwffa*** £>d 


;/ o-cef^ 


> * 

•- 
j 


■ 
i 
t : 

* 
^^MJ , 

7 8 9 10 11 12 13 14 15 cm 1 lllllllll 


llll|llll 


IMI|MM 7 8 9 10 i: 12 13 14 I . ^ SENECA DEQVATTVOR . 

virtutibus Cardmalibus. ♦. 
h jVjgMjF* •JtPOWff »r> *t>€M}R^ROC€ 3. 


'■ 
BIBLIOTHEQUE 
SAINTE | 
r.HNRVIEVE 

10 11 2 13 14 15 


II ** *§Eneca cordubenfis: philofophus vfx do&ifffc 
mus Stratini ftoici difcipul* romfLucanipoe 
t£patnius:rcn-gclaiuitterr.poreNeronis im 

peratonsrcuius 8C preceptor fuit * Huius tcnv= 

pore glor/ofiapoflolt Petrus ftPaulusron.g predicabat. 
Fuit autem Seneca vit? hcnetff magrf abftinent/f; & con 
uerfationis yrbar.g:& modici fcmni.cum igitur Seneca8C 
muhi de domo cefaris ad paulum confluerent:pre c£terfs 
ipfebeatoPaulo famil/ar/s eratrpropter diuinam fcientia 
quam in eo viderat: vt vix fe ab eius colloquto iperare po 
tuiffet;& quando cum eo ote ad os loqui nonpoterat:fre 
quentibusgp/ftolis dat/s& acceptise/us amicablicollo- 

qu/o fruebatur.Scripta qucq? paul/ coram cgfare legit;8C 
incunftis eum amicabilereddidit.Senatusetiamde pau 
lo'alta fentiebat.Hic Seneca continen;iffimg vitf fuit: que 
beatus Hieronymus fan&orum cafalogo annumerauit:il 
lis epiftolis prouocatus qug leguntur pauli ad eum: 8C ips 
fius ad paulu. Hic ante biennium q petrus ti paulus a Ne 
rone coronarenturmartyrio totpJiterinterfeftus.eft.Ipfe 
enim Nero quadam die ref pieics Senecam;8C vebera qug 
fibi in pueritia /ntulerat adWmoria reducens infremuit: 
ac tang miuriarum vltionem expeferede ilfo cupietis.pre 
cipit.vt quodcunq? genus vellet mortis fibiel/geret.Senc 
ca ergo quaf i fuaue genus mortis arbitrans in balneo mo 
ridnfcif/onem vtriufq? ven? brachii elegit. 

ItemSeneca nondicitur quafife necans.Namnihil ref 
piciens ad malum operaturmalum: Seneca autemmora= 
liffimus erat;quare fi fe/pfum necaffet*noralitatem cxcefs 
fiffet:fed dicitur quafi fenio nens chra.i.vtflia. documeta# 
fcilicet prefentis libri quem in feneftute fua compofuit. 
Vel iidebet exponi quantum adeius interitum hoc voca 
fculum ferecauunc dicitur feucritate neronis cadens. Na 
neroipfuminterf/ccrevoIers:permifitfibi vteligerct ffc 
hl mortem;& fic fibi ipfielegit permiffionem fanguinis 
cuiuflibet vene fn baIneo:vt leuiori morte obirefcj 

'V INCIPITILIBER LVCIIANNEI 

Scnecc de i ormula honeft^ vi tg vel de qua u 
tuor virtutibus carduiahbus. 
jVattuor virtutu fpecfes: 
nultorum fapientum fen 
[tentiisdiffimtg funt;qui= 
'bus animus humanusco 
jptusiad honeftatem vitg 
Ipoffit accedere* Pro generali notfcia prefet/s ltf>ri:ifta futit teneia : que 
coiter circa initia librorum dicuntur . Vnde fcienium q> 

noticiaprefentislibrimoraliphtefupponfrur. Ettitul* 

huius Iibrf eft. Ltber Luccii Annei.Senec? de formula /10 GffaKa f pri 
tieftg vit§ vel de quattuor virtutibus cardinahbus. Sed in cipio Itbrf 
tentio eft velle tradere librum de quattuor virtutibus car= cofiderada# 
dinal ibus. Sed vtilitas eft:q> cognitis h is f ru&uofe ho- 
aeftifftme q? vnufquifq? fuam vitam regere poffit, S^d de 
caufis eftnotandum.Vndecaufa f materialis pt5 ex fequen 
tibus.Caufa autem eff ickns non multum curania eft vt I 
fra patebit de officio prudentis. Non te moueat dicentis 
autoritas.K c. Diciturtamencaulaefficiens venerabilis 
feneca.Sed caufa finalis eft vt ea noticia habitaui ftatum 
prcfentis vitg moribus gratiffimis et virtutibus fupremis 
exornare poffimus: SC tandem pal hac yitam ratione, vir 
tutum & per earum merita vitam fempitern lra confequi 
mereamur. Quattuorvirtutum.8C c. Ifteliber fntitufa- 
turlfber Senccgdeformulahoneftg vitgrde cui 9 i"ubie#o 
vtilitatc 8C caufis vifum eft.Vult ergo : q> tatum quattuor 
virtutes cardinales:per fentencias phtlofophorum fapien 
tumdefcrtptg funtrquarum virtutum aff/uentiahomo ad 
ornatus ad honeftatem yitg Sc humanf felicitatis gloriam 
poterit peruenire. C 

Noiavtrtu 
tucardtaliu |[ Haruaute pr/ma eft prudetia.Secuda ma= 
gnani mi tas:Tertia c6tinetia;Quarta lufticia: 
Si gulg igi f haru his officiis que fubt 9 annexa 
fut;honeftu;ac bene morigeratu efficiut viru. 

Jfta eft pars /n qua anftor reddit auditores attentos; po 
nendo certum mrnierutn virtutum cardinalium ad earum 
ordinem oflendendum dicens.quattuorfunt virtutes car 
dirales; vt patet in literarquta fecuridum gregorium fuper 
Hzecbitlcm cmcl;a.iii.quattuorvututescardmales acci-- 
p m 9 ;dum'eoru ord/nemcuftodimus. Nota q? ifte quat 
tuor virtutes nominantur tribus nominibus.Primo enim 
nomrnantur priiicipales. Secundo caidmales. Tertio.ge^ 
nerales. Principales:exparte pafTionumK operatdnil. 
Sed cardinales dicutur cuia tota vita hutnana iecundum 
m oralitatem vnita eft iti his quattuor yirtutibus. Sed ge 
nerales ideo;quia irotus & aftus aliarum vinutum parti 
cipantif a fecfidari/s virtutibus moralibus refpe&u quaru 
dicfiifur fpales fubfnexe- SinguleigiturJllaeftrercxa gs 
pronoemif: in qua Seneca redditautores beniuolosron le 
do vtilita te ilfar u quatf.or virtutu q ftudede'& addifcede 
ffit eomodorquia ipfe eu earu c petat6it> 9 homme hon&ftu 
& bene mongcratu faciut:vt5ilittera Etia io quia ille yit 
tutesdnrboa^equemaximeboafit.x.ethu i • 

DE PRVDENTtA 

jWqmsergoprudetia fequi defides 

jrasrtuc recte per ratibne viuas: & oia 

prius exifties 8C gpedas:8£ dignitatereb 9 no 

exopinioe mlroru:fed natura eaructcoftituas. 

Ifta eflparsexaitinauquamagilterprofequetui' deter= 
m ; nare de diuerf/s virtutib 9 . Et fpalirer primo tracrat de 
prudetia.-pone- deeacia diuerfas do#rinas:ficiitp a tebiti 
proceffu. Vult i'gi£:)r jy/moyj» ille homo gdefiderat imi 
tari piudetia.-ralisdtfarttrgti^etvmerefeciindu di#a 

V men rede ratfomsrflc $ non dcficiat a vittutis V/a.*quta 
f atio fcper deprecatur ad optiafprfmo ethicoru , Et fdeo 
qn non regulatur adu ronis imprudenter ducit vitZhnin* 
mudi;eog,talisbeftiaUterviuit.Vndeexeo q> homofe 
quitur vlum ratiois dfcitur effe digniffima creaturam Sic 
econuerfo homo non feques rationem fed fenfualitatem: 
peioreltbeltia. 

|C Nam fcire debes:$ qusda funt qug viden 
tur eflebona:» nonfunt:# qu$da non vide 

tor effe bona:« funt.Qugcucj aut de tranfito 
rns poffidcs no mirerismec magni pcu jefKs 

fb'mes:qm'a caduca funt.Necapud te qa£ h u 
bes tanqatfena feruabis;fed pro te ta| tua dif 
penfes:SC tanq tuis femper vtere. 

Uic autor in ifta fetentia d jplicia ponit .'primo namq* 
iubdit correlanum ademendationem predi<lorum: ibu 
Nam lcire debes.Dicens q> quedam videntur effe bona fe 
cundum gftimationem vuigatunv.vt fut boni fortuna: fci 
itcet diuicig & honotes:qug tamen non funt bona seftima 
tipnemquia irnpediuntafummo bono.Etg>qugiamvi 
dentureife mala fecundu vulgares :vt fut fcietia 8C vlrtus: 
qugtame nonfuntmala.-tmmo fimpliciterbona.Etlideo 
no debemus ifpicere opiniones vulgarium. quia va T gar es 
writatem non cognofcuntriuxta di&u Boetii Dbro quar 
to profa quarta dicentis. Nequeunt enim oculos tene bris 
afpe&us ad luce perfpicug ventatis attollere . Sifesq? f ut 
auibus:quarumintuitumnoxiIIam(nit:dies ccecat. Sz* 

cundofubiungitdupliciabonarbi:qjf:unajiutem X c. 
Volens g»qucdamfunt bonatranftoiia SCde his Sicit:$ 
priidens nDndebetfuper hfsmirari ideftmagnamcuram 
habere;qm'a labiliafunrperphilofoph-imq lareop u'fi;o 
rumrOmniaquefuntintemporcIabunrar 8C corrumputi 
tur cum tempore. AJ'a fut bona xterna 6C perpet 13: « de 

hisd'citqiieapudtehabes.i.inte,£cdei.iisdicit Boeti^ 
metroprimo« 


a.uu S II w III Quld pru 
dcntia 


Si igitur pr udetiam ample&eris:Vbicg idem 
er/s:Et prout temporis rerumq* exigit varies 
tas:ita tc accommodes tempori«Nec te in ali= 
quibus rrutes:fed potius aptes te.Sicut man 9 
qu§ cadem eft;# cum in palmam cxtenditur: 
& cum in pugnum conftringitun * 

Hic ponit 8c tagit ftabilitatem prudentisrqui in profpe 
ris no extollitunnec inaduerfis impatientia turbatur vel 
conturbatur. Nam fecundum philofophu in ethicis. Pru« 
dens debetfefc A et euAi i iud nmtetrago^id eft.corporis 
quadrati. Nam ficut corpus quadratum ad quacunq* par= 
tem vertitunfeir per manet idem & firmu: Sic homo prus 
dens quolibet tepore & Ioco;idem & firmus manes abfcp 
reprehenfione.fecundum exigentiam'temporum & reru 
mores fuos pofeft mutare:nec in vllo mutaturrfedpotfus 
fe tempori coaptabit.Sicut hic vnam fimilitudine. Sciv 
dumdrcalitteram g>prudentiaf/cdefcri6irur'. Eftre&a 
ratio reram agibilium.Quinto ethicorum; Vel fic.*Eft bo 
norum & malorum cognitio:cumeleftionevni 9 .*ffcilfceC 
boni:& cum abie Aione alterius:fcilicet malfccummaJum 
no cadit fub eledione fub ratione mali.Et ergo illaaufto 
r itas:''nter duo ma/a m/nus malum eft eligendunuintcligi 
tur [iaSic duomala obiiciuntur;minus eft eligedutmraa 
ius vero fugiendum. 

Prudentis propriu eft;examfnare cofiliamul 
torurn:» nodto facili credulitatead falfa pro 
labi. 

HfcSeneca ponit vnam condftionem ipflus 'prudentfe 
Volens *prudensqu«reredctetc6filiamurtorum 8Cno 
ex propria prefumptione in errorem cadere ; lilud idem 
°<£ u,t Atifto.n diek Valcrius maxfmus tt.vfi.Ari.St Ca 
Iifl hene auditorem fuum ad AJexandrum mittens: mona 
tt vt.cum co autgrarifamcaitfq iocSdiffime loquerctutf 


i cm 1 
iill 6 7 8 10 11 12 13 14 gnpfunofafubmconfiliaagcrctrquxafvt zit Bernardus) 
ludicii eft difcernere quodliccat vel non liceat. Confilii 
aut probarc qufd cx pediat:quia ad prudcntiam hoc parti 
conffIiari:vtdicit beatus Thomas infecunda. uVq.xlvii. 
arti. vi.Ad prudetiam pertinet rationc confiliari. Et hec 
conditio clicitur ex.vi.ethf vbi.dicitur.Vidctur at prude 
tispoffeconfitfarimon quidemadpartemputa adfanita 
temfiuefortitudinem:fedominoad totumbcne viuere. 

De dubus non diffinias;fed fufpenffam tcnc 
fententiam.Nfhilmexpertum afftrmes : quia 
non omnc quid verifimtle eftrftatun veru cft: 
ficut» fcpiusrquod primum lncrcdibilc vidc= 
tunnon cotmue eft falfum. Crgbro fiquidem* 
faciem mendacii vcritas retinet Cr^bro fiqui 
dem medacmm fub fpecie veritatis occultatur ♦ 
Nam ficut aliquotiens triftem facie fiue frote 
aduerfam amicus:# bladam adulator onditf 1 
Sic verifimile coloratur vt fallat: vcl vt furripi 
at conatun 

hic autor ponit aliam conditioncm fapientf s que ferua 
rfdebet in cauffs incertis. Volens <$ pr udens homo n5 de 
betdiffinire fcu notificare dubiarfed protrahere fentemia 
donec vcritatem experiri poterit:quia(vt ait autor. Quin 
q^ clauium)prudetis mos eft varfas in^uirere caufasrvt va 
leat mentem certificarc fuam. Iccirco non debet aflrirma* 
rc incognita:quia ex hoc poffct in erroremcadere . Et ra 
tionefubiungitrquianonomneqiod fimilitudinem vcri 
habctrvera hui 9 e Nec omequoi vMetur effc f Jluucredj 
bfleefiquiameJatiufpeveritatis ffpe occultatur: 8C eco 
uerfo.TuIIius au&or c in pcradoxisf cuiquit) Nihil e ta £ 
credibiIc:quod no dfcedo f?at nbabife. Nfihil ta horridu: 
ta iculturquod no vclutfpledcfcat oroe/Et hoc ofidit hic I 


1 I Seneca a ff gno:quia ficut fnterdum amfcus oftendft facie 
iratam aduerfum amicumiattn huius non facit ex ranco= 
re.vr caodfnfjcaufacorre&fonfs: qufaproceditex bo= 
no fudameto:qufa iutrinfecus verus efclicet appareat ex= 
trifecus habere fronte aduerfa.i./nimicicia. Sed deceptor 
fiue adulator mrtoties ond/tfacie amfcabae:q U od proce 
Vl!, l5t i ^quia feper dec/p/t aut deciperc querit.Sic 
venf/ie mftoties coJoratur.-vtaffumat fac/e verf. Prudens 
aut d 3 ee cautus:* no faciffs ad credendu : qu/ a hoc vicfo 
fum eft vtd.cit Oufd/us /n I/.faft.fednos /n viciu credufa 
turba fumus ; Quafi dfceret:ex quo nos comunfs popul 9 
iumus faciles ad credendum:&.ergo fn v/c/o fumusW- 
dens autem debet /nquirere caufas. 

Si prudes effe cupisnn futura profpedu ften 
de:& queanimotuocontigerepoffunt cuda 
propone. Nihil tibi fub/tu fit.fedjotu ante co 
fpicias.Nam qm prudes eft non dic/t:ego no 
putau/ qu.dem hoc fienVqma non dubitat fed 
expe&at.-non fufpiaatur fedcauet. 

f«i^ S ^ B ? fnp ^? dgt,WoiideI »t dodrinam cmo 
tSS? f b T fffe fad,,S ad "^ndum.fed detaSS 

prudens debet profp.cere ea que futura funt:& rW £ £* 
ordmare negocium fuum. Hoc ide vult Gaufredu i nn 

metem.Et vires met/re tuas:fi fortfs es:aude S fi 
frag.Iis humeris fpone minora. Q ue verba nS 5 ' 
tedu,g g, f api& debet precoffdeSre oTufis^ S Srf 
fu..i.,lludg,aggrediatur.Etiuxtavires & vfrtuSSS V Infert'feneca fn rexru <% prudeti nihil fubitfi debet effei 
qufa mfta mala cotingut ex cofilio veloci. vt dfcftA gellus 
fn fpeculo ftultorfi. Rebtis in abigu's qu otfes fortua labo- 
raticofiliu preceps no debet effe nimis. Impetus vt memi= 
nfgraufseftmalecfic>amfnfftrat;Simale cuclaiergo nec 
vlla bene Ideo prudes homo ffgula debet feper profpfces 
rcneimalum frne tetmi'nauerit.Nedfeatego nonputa* 
uf q> hoc contf ngere debu't qufa non partfnet ad pruden= 
tf I feu ad prudete:qufa prudes n5 dubitat fed expe&at bo 
num, ncn opfnatunfed cauet.id eft caute agft. 

Cuiufcunc^ cam facti inquirere;#cu ini*tia"rc= 
ruminueneris;exitus 'cogitabis. Scito te in a= 
bufdam debere gfeuerare; que. incepifti. Que. 
da vero ncc incipere debes:in r^bus pfeuerare 
noxiueft;Prudes falierenovultmecfalli pot 
Boni e viri etia in morte nemine fallere. Opi 
niones tu$ fitiudicia. Cogitationesiutiles: 8C 
vanas;velut fonio fimilesmonin metem reci= 
pias: quibus feanimus tuus obletfrauerifcu ofa 
bn difpofueris:triftis remanebis:fed cogitato 
tua ftabilis 8t firma fit fiue deliberet fiue que.s 
rat:uuec6templetur/&nunr| recedat a vero. 

In ifta parte autor ponit aliud officiu prudetie quod te= 
fpfcftoriginefnaftu.Vniueftigarecaufas reruxeft propri 
um prudentfs.Teftis eftautor qcuq? clauiWcudicit) Pru= 
detis mos eft varias fngrere cas Et virgilius fecundo geot 
gicoru,FceIfx qui pctuit rerum cognofcere caufas Tuc i= 
bf.Cum inftia rerg iuenerfs 8c.c Ponft notabi'Ie:pro quo 
facft phflofophus fecundo de anfma.Iuflu eft omnfa a fi= 
ne denomfnare.& gaufred 9 Si bene fuccedunt non prfma 
fed vltia fpe&as.a cafu defcribe dfe no folfs ab ortu.Et ali I 

1 


■I li 

Nota Qnisfermo 
vanus. R^copterene^spncipiareVaue. Metr{fta.Quic0t aga? 
prudenteragas;#refpicefine.Quia finiseft optiacaufa 
Et cuius ftms bonusnpffi quocp bonu eft. Sed ibi. Scito. 
q> qbufda &c. Autor ponit alia off icia prudetie gta ad fer 
mone ibi.Sermo quocg. Sciedfi e g> inter ofa opera agen 
daioib 9 reb 9 qu?dafuntvtilia« bonarqug icipicdaffit; 
SC ad f ine deduccda Sed alia fiit opcra vitiofarin qbus non 
eft perfeuerandum. 

Sermo quoqj tuus non fit ianfs.fed aut fuadc^ 
at/aut tnoneat/aut cofolef /aut pr^cipiat .Lauda 
paree.vitupapcius Na fimiliter rephenfibilis 
eft nimia laudatiozSC immoderatavituperatio; 
illa fi^de aduIatione:ifta vero malignitate fu= 
fpe&a e^Teftimonm veritati no amicitig red* 
das; Cum confideratione promittasrfed ple^ 
nius <| promiferis prgfta*' 

Hic feneca poit aliud off iciu prudetif quod refpicit fer* 
mone pru dentis dicens:qualiter prudens debet rcgcrc fufi 
fermone.d.fermo prudetis no dcbct cffe fanis. Vn nota 
<£ fermo vanus & inanis dic/tur:quiprofcrtur fine vtilita 
te proferentis 8C audietis.de quo ho tenetur reddcrc r5era 
fu die nouiffimo. Vn prouer.x.Qui modcrat labiz fua; 
hicprudcntiiTimuseft.Cui etia cocordat Cato.d.V/rtute 
prima puto compefcere Ifguam Sed ibi;Lau.perce. Kc- 
Hic ponit tria officia prudetie per ordine. 8Cvult q> prudef 
ho laudet alique parce ii moderate.vti patet in textu. 

Siprudes esranimustuus tnbus difpeiTetur 
temporibus:prefentia ordtnatfutura prouide 
>reterita recordare*Namquinihilde prete= 
ritis cogitat; vita perdit* Qui de f uturo no me 


diatur: fatuus 8t oblmiofus appcllaf ;& I om= 
nia in cautus inddit: Prcponas /gitur manu 

mo tuofutura:bona & malbuvtilla fuftferepof 
iis; 8C ifla moderare. 

Hic ponit aliud officiu prndentfe refpicies quelibet ho* 
mine volente effe tutum&fecwa Et facit duo/primo f po* 
nit modum i quo'docet hoiem efle circfifpe&um & proui 
dum.Secundo eiufdemodi caufafubiungit;ibiNaqui nu 
hil ftc.Quatum ad primu vultauton g> cjvult ee prudens 
illedebet an/mu fuu limitare tribus differatiis temporum 
Debet enfpr/mo ordinare no folfi ad fua vtilitate fed etia 
adalioru pntia.Secudo cauta cofideratione preuidere de= 
bet ea que f ut futura.Tertio cautior exiftat in pntib 5 * gc fu 
turis.Dcbet eni meorare & retiere ea que pretetita fuf . Vbi 
notag>recordat/opreter/tomvaletnobis adtria.Primo 
propterpntisvitecoferuatione.Sccndo prcpterpfitisvte 
te emendatione.vt dicit Gaufredus*Tert/o propter pntfs 
vitefagat/one 8C ord/natione. Na preteritcru cogitatto 
Vtile prebet & confiliu in futuris. T6c fbirpreponas /gfe 
tur Autor ponit aliam cond/tionem prudetie per modum 
conclufion/s ex primis tiabitis volens <j pt udesdebet aio 
fuo pre poncre tam bona quam etiam malla. Bona i6;q> fp 
fef2pietermoderarepoflit/fenonnimiaextoHendoMa= 
la ideo:<J> ea patienter tolerare poffir/& fe no nimiu con* 
turbando.quiafuturafvtinquitArffto.de Reg/mine prin* 
c/pum) fiprgfciantur leuius tolferantur. 

Nonfemper ina&u fis:fedinterdum"animo 
tuorequiemdatorSC requiesilla plenafitfapi 
entij :ftudiis :&cogitationibus bonis.Na pru 
dens nun§ocio marcet:habet autcm aliquan= 
do animum remiffum:fednunqfolutum. 
Ouidiusj 
H«cfcne^ponita!mdoff/c(5prudentie. vofens g,no & 

op ? prudetemeffeiaau.feuicorinais ftudiis * /msginati 
ombus/fed aliqn a.o fuo refr/gerium preihrepSt per gau 
du/folatia/* conu.uia moderata n5 n.mia.quia «Jnnf 3 
™? m .yf«J Br m vicium.fecundo ethfconi. ft /deo etiam 

duSnS h a - P - U ' C T ape '^ fiC ^^ Videtur autg lu 
dus & reqes hoi i yita effe neceffar/a.propter hoc etia Se= 

neca ep, ftola dec.maquinta ai iuc iUuf/c aft, Neq, egonl 

beo te eper immere fefaro/aut pug/llaribus/dandum eft ali 
£r S U u- u , an ' mo - ,ta » vt n 3 refoluatunfed remitta * 

«ervolens ^pniies njiq debet effe dafocio.quia oc/a pu 

U ti C af- a - 0eS8ene ^ avo i U P tuofasde ^f5e s .Quare 
di«t Alan m prouerbiis.Subftrahe lignafoco fi vis »53 

fS™" 35 ' Et catms motus/ocia/vfeia/dapes.Simiiitet 
Ouidius de remedio amoris.Queritur Egiftis quare f, C ra 
Aus adulrer In promptu caufa eft defidiofus erat. Ocia ff 
tollas per rre cupidmis arcus.Debet tamepruiensinterdu 

eft piS rCm ""^ ^f* folutus P Ie ™ s 

Nam tarda accelerat: perpJexa expedit: dura 
mollit teperat afpera:ardua exeqmf . Sci t ent 
quid cjua v/a aggredi debeat fua. Et fmgula cu 
to cognofcitfrecle & difKcre videt;confilia pe 
ritorum vt ex apertis obfcara eftimat;ex par 3 
uis magna:ex proximis remota:ex gtib 9 tota. 

ti iSIn c6fequeter P° nit aaus * q«?da opera ipfi pruden* 
t annexa.volesexquoprudes ociari nonde&t/vt diftfi 

ter deoet ^feqK exercere.vide!icet:o, tarda & neeeS 
^om^uuiubmgitronek Soifceni^c, Voles J£ 

acereE e - ; 9'^ at n» .-&qliter:&qua v/a alrquod opus 
ef ? tS "° hC '- h ' fgU,aria L "' tor5 c5filia <& tder&o 

S£fS23S£r m,mfa ^ "^ - "- ^«wte 


■ 

No te moueat dicetis audroritasrnec <£s dicat: 
Cedqddicaf attede.Noneni vtmliis:fedq.b 9 

- 

pJaceas cogi ta. Id quere qcf «nuenire pofiis, Id 

- 

cufceqdfci'repotes.Idapta:qc$ corabonis 8C 
honeftis optari poteft.Nec te altiori rei appli 
ces.i qua ftare tibi tremendum fit. 8C defcende 
recauendum. 

Poft<J Sencca in prior ibus dicitrquo prudes debet fe ha 
bereiproprtis fermonibus,& cogitationtb 9 ;futurorupre= 
meditatiorub 9 :prereritorurecordationib 9 ,Hic cofequen 
ter docet quo prudes fe haberedebet adalioru fermoesfei 
licet fide:& credulitate adhibedo. Et ponit fex officia i lit 
t era.illa prudetis. Primu e q> homo prtfdes no credulita 
te ndhibet fermoni:pticipaHter'ex famofitate ipfi 9 loque^ 
tis fedex veritate fermonis q profertur, Cicero autof eft 
cu att. No e crededu cofrderaduq? quod £[s loquitunfed il 
lud quod qs fentiat. Seciidfi e quod prudens debet quere 
re eaqhercpot:& noillaqueno.Cato quod poteft id teta 
operis »8 podere preffus.Succubatkbon&fruftra tetare 

liquas.Tulli 9 Abfurduelqrere/quod haberi nopot. Ideo 
accipiedu eStme quod pot habenY Tertifl q; prudes co 
gitatiq^placeatalrquib^bonisnomftis.Vn Cu&fs cjpla= 
ceat credo quod no mo viuat, QuartQ quod prudes inue 
fti gat iJla fcire que lic ita ffit ad fctedu:Cato. Mttte arcana 
det celil perqrere quid fcit.Cu fis mortaf que fut mortalia 
cura. Quuu Quod prudes homodebetoptare SC vtiliaS 
bona.Iuftadiftfi. Arifto.in dejrgimie prfcipu.Dirige co= 
g/tationes bonas tuas fn bonu- ^Sextuq^prudens homo 
no debet fe exaltare vltrahonore quo dign^no e:nec appli 
care negocio cui fatis facere no poteftmec cu fcadalo rece 
datadignitate.A!anusarbortateramansnofirmeftatimo 

Cutn ramfs facilicorruitiftanoto. 

Tucc6filiatib^fa^ubr/a aduoearcu tibi alludit 
huius vit^profperitaSfTuc te velit inhbrico 


fiftere. 

Laurenus II 

retinebis:aut fiftes : nec tibi dabis liber os fp£ 

tus: fedcircunfpicias quo eudufit.vel quoufr** 

Hic i fine huiusprimi capi.docet Seneca qu 5 prudes fi for 
tunat 9 f uerit debet iplorare cofilia matura faptentu vel fui 
ipl uisnta ^ peragat cii bona delibera toe. Nam fortaa mu 

tabilisXvanabir.-ieanullaprofperitasponedaefbvtliabe 
tutex Boetio decofoIatLTeftis e ouidius i h.de triftibus. 
Rara qiude virtus qua no fortuna gubernat.PalTtb 9 abieu 

is fottunafalubriserat.Vndefapies.Lud9.fortime vanaE 
lmagie IuncCrefcitdecrefcit I eode fiftere nefcit. Propte* 
rea prudes debet vti falubrib" cofdiis: vt melius vitam du= 
cere poflet nec exiftiare fe debet Iibem 8C habereliberos i 
Lubricus lo ^f£ C ;!; cet f f P-" ' Periculo cofiftere:« timere receflum 
cusiquoqs ei . us -. Etf,t q u ^?bu1ansilubnco.i.invia mala Klutofa: 

nequgat fub S "? v ™*? eli / fed fem P er dec, P (t hoIem nu "c exaltado 
fiftere. «uchum^liando.Iofubditin littera:prudes debet fe circff* 

lptcere quo abulandum fit.i.quo 8C quahter ducat vita fua 

1 bonts fortuitts.xu trafitoria fQt.Teftis e Alanus cum ait. 

Nuc adeft & abeft fug.ttui gloria cenfus. Nam prius adue 

tat.-poftquafilomnusabit. 

j DE MAGNANrMITATE. 

Agnanimitas verojq&fortitudo dici 

[ cur: fi inlitafo tuo:cum magna fiducia 

viues.iiber: alacen# in trepid 9 . Magnum em 
hominis donum eft no vacillare:fed fibi con 
ftaret & fine huius vit£ intrepide expe&are. 

tJO^ '!! ~iT^ ? P nnc iP a 'e capfm huius l.brl Senec? 
?e SKS* ? mi ^ r ma § iller de P r «d«'a:«de ofTiciisi 
fcfeSS? I 6 '" 8 feude *P"etatib9;hic confequentet 
p C fc dem ^ ma 8"animitate:que etia fortitudo dtci !», 
£ J S P cd !r f,ode 'P ic ' Fenifo " , ^o:qu I afecudueaquif 

ftr a Ih 8 ' ■ &1 T iis ^ fortltcr fe d ' f P°nit:exleo * no 
ftra noncta .pcedtt a gnaltb' ad fpeciaha Tiii. phi. Vnd?Tul 

fe™ "«^ r . eth fFo r ^«<ioeftconce P tio Iaboris & tricu 
Ucum vtditatterationejKcumcomodomm penfarioS I cm 1 J 6 8 10 i: :: 13 14 15 £Scd magnanfmifas d/citunquia magnu animum habet ad 
toleradu ardua,&aggrediedu ^ribilia.Sed tibi magnuent 
BC.c.Hic feneca declar at quoddam di&um-d. cp magnum 
donum efl hominem efle magnanimum.f-fecudum virtu= 

tem;vtdiciturj'iii.eth/.nmortem,nontimendo.L3enfm luuenaffe 
morsomniumterribiliummaximumeftvtdicitphflofo Forteoofre 
pbus. iii.eth. tamen magnanimus timere non debet ex animu mor 
quo mors eft de dono nature:yt dicit feneca in Ii.de reme tis timore 

d! ! s fortunc - caremcxD 

Si magnanimus fuer/smun^ iudicabis ribi co 
tumeliam fieri.de inimico dices no nocuit mf* 
hi:fed animum nocendi habuicEt cum illum I 
poteftate tua habuens ; vindiftam putabis vin 
dicare potuilTe.fcito enim magnum&honefta 
genus vindid? effe ignofcere* 

Hfc Seneca tagit vnam fpeciem fortitudinis feu magna 

nimitatis qug patientia dicitur. Et primo ponit doftrina* 

fecundojfubfungft caufam illius.Scito enim 8C c . Vult er* 

go g? homo vere foitis non debet reputare contumeliam 

ab inimico fibi illatam:nec vindidam ftatfm appetere: fj 

fuff/cit alicut potuifle nocere:quia fecundum boetium ini 

mico patcereeftopusp/etatisrquiautemparcit: clemen= 

tiam facit.Qu/a fecundumTullium primo rethorices . £a 

tietia efthoneftatfs ac vtilitatis caufa:remm arduarfi ters 

ribilium voluntaria ac diuturna perpeffio. 

Nelne fufurro appetas ;nemine fuifodias;'paa 
Ia aggrede palma* Nec geras cof ii<ffcu:nifi p 9 
idixer <Jna fraudes&dolos lbecille decet herc 

In ifta parte Seneca ponit vna aliam f peciem magnanU 
mitatis que dicif fiducia feu magnificetiaEtponit tria do 
cumeta:duo negatiua:#vnu affirrr atiufi: 8C poftremo fub* 
iungit ratiorem preduJcrum. Pr/mum documetum <j> 
magnanimus nemfnem debetdeciperefcu ctrcunuenire: li 1 V, 

Sufurr ator St eft. detraftor <j fn occulto eft fnimic 9 ;fc'ma 
ntfefte amfeus. Secundum documentum eft ; g? magna- 
nimus m fuo fermone non debet rimari fecreta alterius. 
Iuxta illudCatonis. Alterius dcm vcl fadum ne carpferis 
vng.Exemplo fifi ne te derideat alter.Teftis eft falufaris 
poeta cum inquit. Null/us arcanu nec amici cr/mina pro 
des. Nec ea fcruteris que latuiffe decer. Terciu documen 
tumeftq>maghanrm 9 infua W&oria manifefte debetap 
D parercnon /n occuFto inimicum aggredirnec debet gere^ 
re bellanifi manifefte iiidixerit prius inimico vt fe prepa^ 
rarepoffitad opponendum.Et rationcm ilhus adiungtf: 
nam iJlenon magnanimus eft qui queritdolos& fraude&: 
cum ilia faciunt alique imbecillem;que vicia oppofita fut 
magnanirnitati & fortitudini. 

Erismagnanimus:fipericulanon appctas vt 
tcmerariusmec formides vt timidusma ttmfe 
dum nil facit animummifi reprehenfibilis vU 
teconfcientia* 

* 

Hic Seneca fubmngit aliam fpem magnanimitatis tnfi 
ne hutus capituli.q dicitur perfeueratia.-dicens vt i textu. 
Vnde bene agere paru prodeft fi mens labilis extat. Jdeo 
Tulhus in primo rhetori.defcribes perfeuerantia : fic ait. 
Perfeuerantia eft in ratione bene confiderata J ftabiiis per= 
petuaq, permanfio.-propterea dicit hic Seneca:g> ille vere 
magnanimus eftqui non appetitpericula ficut temerari?; 
ied aggreditur ea que aggredienda funt.quia vt ait Tulli 9 
li.i.m tufculanis queftionibus. Nemo fe figne magna.fpe 
in morterti rifferr:& non fonnidefea que timenda funt. 
Rationem fubiungit. Nam nihil aliud facit mentem timi 
da:nifi perfeueratia vituperabilis vite& c. Ite nota q> ille 
quivultdicimagnanimusnondebet effenmium audax' 
nec n.mium timidusffed debet feruare modu: quia virtus 
morafts ,lla confiftit in medio vt dicit phfis fecudo V t \v 
Jn med.o coni iftit virtus/quare etfa dicit Horatius inepi 
Itoiis Eftmodus m rebus futcerti deniqj fines. Vhde cm 
merr.fta.Omnibus adde modum;modus eftpulcherrima 
DE CONTTNENTI A 

Ontincntia vcrofi dtligisrfuperflua 
[drcunddcv&defidcria tuam ammu 
collnnge. Ccnfidera tecum qtum natura pof 
icat:# non quantum cupfditas expetat. 

Iftud cft capttulum tercium & prfcipalehui 9 tra&atus 
in quo Seneca poftg determinauit de duab 9 virtutibus car 
dinalibus.fcilicetprudentia 8C magnanimftate; hic confe 
cjuenter determtnat de teperantia;priufg de iuftfcia; Qufa 
iuflida eft y/rtus fecundum quam quis bene fe habet ad a 
iiostfcilicet ad xuftas conuerfationes cum ets habedo. Te 
perantia autem cft virtus fecudum quam quis fe habet ad 
fefpfumrque etiam continentia dicitur . Intcmperantia(vt 
Tullio in tufculanfs queftionfbus Iibro.i.placu/t)eft omnt 
um pertqroationum fonsrque eft a re&a ratione defe&io. 
Ipfa naqjcorpus exterminat/viciacongregatrhomin im 
intelie&usdeprauat/fenfumhgbetat/ &ignomtnia ftulti= 
ciedeturpat hominem Sed temperantiV vt Tullius.i.rhe 
to.refertjeft rationis in hbidine;& in alios non redos im ~ . * , 
pet 9 animemoderata & firmadnxtiojdeo defiderarede ^ md xntcn 
bemus tc mpetariamSt amare;eo <j> fine ea re>te viuere no P erantlaf 
pofiumus;propterea dicit Sencca i littera: Tu debes ama 
re eontfnenriam. Nota duplex eft defiderium;quoddam -p. *** .+ 
eft quod abappetitu intelleftiuo orftur; quotiens virtutes -Jj' cl j aenu 
Bc etermm beatitud?nem defiieramus;& illud non eft fre P ex * J 
jio conftnngendum.Aliud eft;quod ab appetitu fenfiriuo 
ortum habetrquo videlrcet mUndanas voluptates: 8C vene 

reasiiekaarionesdefideramus/ 8cillud eft conftringen^ 
dum frcno temperancie. 

; flL Si contfnens fueris co vfcjj peruenias:vt 

■ 

tt ipfo contentus fis.Namquf fibi ipfi fatis e: 
cum diuitiis natus eft.Imporie eoncupifcenti^ 
tug frenum.Omn/a blandimenta qu? occulta 

b«i. ■■II 
voluptateanimu trahunt reiice Ede citr a fatu 
r itate. cum fobrietate bibe: vita ebrietatem. 

Hfc Seneca ponit quattuor officfa ad homine tempera 
tum fpe&antia.^ Quorum primumeft:<£ homo contine» 
non debet multu defiderare:fed contentari inhis que na= 
turafibi tribuit;&quea natura infunt.quianatura modi- 
co contenta eft. Vnde cato.Comoda naturc tibi nullo te= 
poredefunt.Si fuercs contenttjs eoquod tepora prebent. 
Quodetia mte!hgiturhic:cudicitur.Si conttnens fueris. 
Nam ltle qui fibi ipfi contetus __ fatis e:cu diaitiis natf e. 
Ex illo el ici i tur g, iHe diues e qui cotentatut in his que ha 
bet.Vnde Eneas mepiftoIis.Noneniillepaupereft: qpa 
rum habet: fed quf plus cupit, Secundfi:fi tu vis vocari te 
peratus:tuc refretiare debes tua defideria.S. amouere vo 
Juptates corporales:que vim ronis ipfius itelleftus abfoU 
uunt.Vnyirgd.us.Trahft fua queqj voIuptas.Fx ipfis eni 
nihil boni orimnquia hoies a fapietia retrahunt.Iuxtail* 
Iuf Hieronym. Studio infiftere no poffumus fuperabuda 
tia f n mete cogitaftones. Tercifi: f, v i s dici teperatus: no 
comede citra faturitate;fed cu mefura /8_bibe vt no comit 
tasebnetate VnGaufredusinpoetrianoua. Quado fa= 

riS s jfr- ofisita P ienus, 3' nii,ii »pp oni ^ 

atTlpLlus.Kt _undf.-nn _■__«*..#_. ~ _..-__* _._«-_ _v r _ 3___ 


CObferuate ne in couiiiio vel in qualibet v/te 
comunitate imitaberis:quos danare videaris. 
Nec prefentib 9 deliciis inh ? rebis: nec defide 
rabis abfentes. VicWtibiexfecilifit. no ad 
YoIuptate;fed ad dbu accede. palatu tuu famef 
txtitet: no fapores. Defideria tua paruo redi 


me, Siad naturam viuas:nunqeris'pauper» 
Sialicuifua non videntur ampliffima;fi totiut 
mudi dfis fic mifereft. Qui cum pauper tate be 
ne couenit.diues iudicetun Quia hoc tantum 
curare debes vt no definatratqj ita 1 quafi ad 
exemplar diuinum compofitus : a corpore ad 
fpiritum quantum potes abducere te feftima. 

' - 

Hic Seneca ponft documeta adhoiem temperatS fpedS 
ti*. Primu fi vis dici teperatus/tuc ferua illud in qualibet 
focietate/nedamnes illos quos imitaris:fed potiusfitpre 
oculfe di<9:umCatonis:Iudicium ppfi nunq contempferfi 
vnus.Ne nulli placeas dum vis cotenere multos.Et ratio 
eft:quia*quf alios vilipedit:fibf ipfi vituperiu acqufrit.Sed 
quomodo de bet fe habere patet iftis in metris.Sf fore'v is 
tipies tu ferua q tibi mando/Qufd dicas:vel cui/ cunquo 
modo/quando. Scfendum:cj>tu cpntinensnondebes m 
hfrere voluptatibusprefentismecetfamdeftderare abfen 
tes deledationesjquia incontinentia generant . 
Seneca inepiftola ad Jucfllu vicefima quarta iquit. Ipfe vo 
fuptates in tormenta vertutur.fpule cruditatem afferut; 
ebrietates neruQrum/corporem/tremotecp:1ibfdtnes ma 
nuum CC art/culbrum oranfumdeprauationem Ideo Va« 
lerius libro feptimo <Ie Ariftotele loquftur.VtilifTimci pre 
ceptum g> voluptates abeuntes confideramus. Tercia 
documetu debet effe modellus.qufa vi&us moderatus ho 
neftatem cotporis & anime fan(tat£m conferuat. Tdeo ex 
modico debet efie vt&us .Tullfus in paradoxis*Cum tibi 
de 9 vf mater omntu natura dedit animum.quo nifiil pre- 
ftant/us:nih//predofius:Irre<3:e. , eo vtatur Turpe ergo e ff 
te ita,p fternas:vt nihil iter te&pecude iterefTe putesQuar 
tumdocumentn.Tuu defiderium debet efle fn paruo/hoc 
edebes ce cotetns i modico / 8Cno n/miacura gerere-fuper 
res teporales;eo'<2» caduc?'funt/# teporales/& trafitorff. 

•btf- 

1 1 4£Si continentie^ ftudes :in fudare.mon habts 
taamene:fed falubriter.-Necdominuvelis efle 
notum adomo:fed domum adomino. Nonti 

J 

bi aflcnbas que non fecerismec maior gfes vis 
derive]is:&hoc magisobferua. Necpauptas 
fit tibi immunda:necparfimoniafordida:nec 
fimplicitas neglectamec leuitaslanguida. Et (i 
res exrgue. fmtmon tamefintanguftgmec tua 
defleas: nec aliena mireris» 
Hic autor>ponit alia offic/a continentie ad bomirem te 
peratum pertinemia. Quorum primum eft;q>hcmo con 
tinens non defcet habere amenas habitationes/conftruere 
foIeetmpcd£ffioueiua.Nec velit efie notus adomo/led 
potius dotnum ab eo. Vnde Tullius in Iibro fecundo offi 
ciorum.Ornanda vt/qj domus efi /yt n5 ab ipfa dcmo di* 
gnitas.-redadominohabeatut. Secundnm officiu eft co 
tinens non debet fibi, vfurpare que non fecerit/nec deftde- 
raredignioreftq U e e ir.Vude Gaufredus in poetria fua. 
Non te m.gnifices nec te fuper etf-era ponas . In hoc au* 
tem rr prehendir auror duo v. tia / que funt deteftanda. 

Piimum efi mendacrnreo q, ille q hoc fecerit mendacia 
c5mittat;quod fugiendu e. Vn £ncas in epfis. Na verita» 
tenihilcoftatius;n:edacioai3tnihiIicofl5tiuE &iftabilius 
Secudo re prehendit vana glon&cu eni in anis eft;& tiafi 

nausiUtyra.FeIices.hoiespau E quos lp&> aoit,Ulos noc 


I I »d t egnu fublime tcttahit. Quarrfi officifi.-o» parfimonia 
cotinetis nodebet ee fordida:hoc e abftinetia corinetis n5 
debeteefetidaquiaabftinentiavirtus e. Vn norae pfimo 
nte fiueabftinetie poteft accipi dupYr fecfidfi beatumTho 
ma ifecfida fecfide.q.cetefimaquadragefiafexta. Vno mo 
do:fecudu quod abloluta ciborfi fubftradionem defignat. 
Ethoc mo no defignat adu virtutis:fed eft quoda idiffe* 
res. Alio mo fecfidu quod e regulata ratoe. 8C illo mo de 
fignathabituvelvirtutisaarn Etdifftniturftc. Eftmode= 
rata ffiptto fme fubftra&io cibi fecfidfi rationeEt illSnon - 
debet ee fordfda:queadmodfi e aliqna abftinetia hypocrita 
tfi U auaroru «c. Quitfi officifi e.-q, continetis ftpltcttas 
non debet effe negleda:hoc eft hfitlitas cotinetis no debet 
effe rarda. Vn rfic ipfa ftplicitas dtcttur effe neglefta.-qn ip 
faflon racit bona opera:videlicet qn quis aliter facir 5 fuai 
tetto e:vt fua ftmplicitate decipiat alios Vfi Alanus in pro 
uerbits. No teneas aurfi totfi quod fplendet vt aurum Nec 
pulchrum pomu quodlibet effe bortu. No eft in multis vtr , 
tus qutbus effe vtdetur.Decipifitfaftis lumina noftraiuts ' 
8C c. Sextumtoj leuitas cotihetts no debet effe Iangutda : 
hoc eft mobilttas animi ho debet effe infirma feu !efa. Vn 
tunc leuttas dicitur inftrma feu Ianguida. quando animus 
hois plus mouetur ad mala:hoc eft ad operatione rerfi te 
poraltfigadeaquefurfumfunt. Septimfig^continesno , 
debet angUftiari propterea quia.exigue ftbi ffit poffeffio = ' 
nes.yn Cato. Infatenudfi cfi te natura creauit. Paup^atts 
OhUs pattenter ferre memento.Quia paupertas habens le= 
ticiam admtxta.-tuta eft SC fecura. O&aufi : q, continens 
fua bona amiffa non debet def /ere: quia ffit de doho fortu 
ne. Vn Seheca tn epfa quada" ad IuctUQ. Non eft tutfi quod " 
fortuna fecit tuQ.Quafi diceret mumera fortune funt vaU 
dedubia.Ideo teporatus:ho debet ttiftari de amiffione re 
rum tepotakfi. Nonu:q? contmes altena borta rio debet 
«nultum extolleretficut cofuetudo hoim eft. Vn Ouidius 
Fert ilior feges eft alieno feper tn agro. Vicinuqj pec 9 era 
/ dtusvberhabet. 

4£St continentia diligis: turpia fugito ante^ 
eueniat: nec queg ahu verberes pluf^ te:omfa 

| 

b.liU Patfimo* 
nte accepti 
ones- 

verberatio 
aie & cor= 

poris 
tollerabilia pterg turpitudine crede. Averbis 
quoch turpibus abftineto. Na licet/a eoru irn 
pudicitia nutrit. Sermones vtiles magis cj fa 
cetos& efFabfes ama:& reclos poti 9 g facudos 

Jn hac parre Seneca ponit qulqs officia teperatre; quo ad 
alia fpe3 q modeftia dicitur. Primu off tciu;q> tu ccntines 
debes fugere turp/a antccjeuemant hoc e r,6 1 olii effechi: 
fed etiaaffe&ii vtcioru conftrigere. Secudumoffici&Tu 
conttncns amplius non dcbes corripere alique plus 5 te ip 
fum. Hoc eft prius debeste emedare: & inde aiium verbe: 
rare - V' 1 Cato Quf culpare foles ea tu ne feceris /pfe . Tui 
pe eft dcctori cu culpa redarguit ipfum . Vi;de duplex eft 
vcrberatio.f.aje& corporis. Aie eft q fe tenet ex parte aie. 
Et de tlla Icquitur hic magifter. Alia eft corporis que fe te 
net ex parre corporis:& talis iteru fugieda eft. Terciu of 
ficium:cj/ tuconttnesoiaqfuntfuftineda toilerare potes 
preter turpitudine. Vfi teperatus a vtrtute teperantie vfr= 
tuoi us dicitur ergo vitare debet q oppoiita f ut virtuti. Et 
turpitudo eft vitium:in fe turp/s igitur eft fugieda. Quax 
tum officiu:tu c ontines a verbis turpibus debes te a biiiae 
te.quia ipudtcitianutriut.Vtiphus inethicis. Vnufquifqt 
qualis eft ralia opetatur.Si ergo bonus & virtuofus: bona 
operatur.Siergoturpisturpia operatuf. QuintuofficiS* 
tu cotines diligere debes in fermonibus tuis vnlitate pluf 
g ornatu. R atio.-quia fermones vtiles ediftcant intelledu; 
fed facundi /mpediut inquifitione veritatis . Iuxta iliud 
phfi pnmo perihermenias poeticg & oratong orationej 
iunt obltquede id eft dimittende:quia potius ipedifit in ve 
titati' tnqutiitione <j prouocanf.Jdeo Vincencius tn fpe 
culo hyftoriali Itbro.vti. turpe « valde male viciofum eft ' 
uiferre fententiam delicatam:quia apluribus inteliigt no 
poteft propterea tu continens debes dUigere plus fruduo 
ios iermoncs.-qfacundos. 

Mifcebis fterdum fef iis iocos:fed teperatos: 
& fine detrimento digniarisiK vereomdie. 
Nam reprehefibilis eft rifus fi Imoderat 9 fue 

titiU fi pueriliter effuMmuliebriter fraflus 
odibiJe facit homine nfus:aut fu|>b 9 ;aut clar 9 : 
aut fatuus.aut ex alienis malis prouocat 9 * 

Vic Seneca ponit aliud off iciu cotinetfg rarionis eiuf- 
de pices:g> tu cotmcrs deLes aUen iirponere tue cotinen 
tif locoi.picpter (ctetiv. hfiang vifg;;ed moderatos:lic 91 
co excet at hcnefi ate.cu medin e de propr ia rariore virtu 
ris;vt dxuurquuoerHcorurquiamcduseftnoima virtu 

um*Etrifusincdewt 9 erfprehefibiirs.Sifu€rrtprcduft^ 
puenliter:veifup«b 9 :at clarusrat malign 9 ;at iaiuus; aut 
euocat 9 cx zlknis malfs:quia i eper talis rifus facit hoiem 
odioiu. \nnfus dicitur puerilis.-qncjsfolus ridet iine 
moi n n:aturitate:f;r.e caufa;i:ne oportunitate. \ n moia: 
K lis.NonridefoIusrarif 9 vniushoris. Fatuusvelfiult 9 re 
' J putatur oib 9 horis.ErrifusdirifurmuIiebris:quado §sri 
detiie caufa legittlarvt mulieres qug excitameto lafciuig 
vel leuitatis ridere foler. Riivs dicitur fuperb 9 qn qs ri^ 
det fubfanado. Sc ille generat rancore 8c odifi. Viiialufti 
us*Odiii querereextreirg dometif .id e flultitig eft„ Rt= 
f us dicitur m alignusrqn cjs ridet de malefacSis fuis perpe* 
tratisjvtprouerbioriitercio.Quiletantur cu malefecerit 
codenantur.Rifus dicitur fatuus:qti <js feper ridet. Vt per 
rifumuitiidebescognofcere fiultum. Dicitur aut pro^ 
uccatusex alienis malis:qfi gs ridet in aduerfitatibus pro 

ocimi:quetndiiigerei'icutfeipfudebet*Jdeo peccat con= 
tra virtute charitat/s/ 

Si ergo tepus iocos exfgit:hosquo<|f cu digni 

tatefapieter;gere:vttenograuet qfpia tan£j 
afperuinectecotemnetta^ vilem. Nec fittibt 

fcurnlifas:fe<lgrata vrbanitasSales tuifint fie 
dente. Ioci fine vtilitate. Rifus Gne cachinno. 
Vbx fie cJamore.IncefTus fie tumultu. Quics 
tfbi fie deddia ent. Et cu ab aliis Iuditur:tu fa 
dtaliquid.honefb<$ tt a&abis. RfTuspueS 

rilis. 

Rtfus muli 
ebris* 

Rifusfupet 

bus. 

Rifusmall 

gnus. 

Rifus fatu 
us. 

Rif 9 ex ali 
enis malis 
prouocatuf 

Hfc Seneea cocludtVpropofitu fuu def rffibus 8C iocis:ofte 
des qlts debet ee rifus & iocus:& vult primorq* debet ftc^ 
ri fecundu extgetiam teporis.cu onmia fuutepus habent: 
& fuis fpaciis trafeut vniuerfa f ub celo:vt dicitur Ecclefu 
afticj:ficvidelicet:^fivirilis& bonis morib 9 euocatus: 
& no pueriliter nec muliebriter.Deinde excludit vanitate 
dicens:g>fcurrilitas no debet ee grata vrbanitas. DiciE 
Quisfcurri enigsfcurrihs:quttrufis&n?qcusintedit:hincinde cur. iis. 

• Reprehen 
fio duplex II 

11 ! 

rea ad cogregationes & couiuia boinrvc eis poffit fe ofte= 
dere in fua fcurrilitaterhoc e negcia. Deinde ponit docu 
menta dices:q?tui fales debet effe line dente:hoc e tue re= 
preheTionesfieridebentfinemordacitate iuidie. Vnfales 
dicun t in.piali niiero #ba amara feu reprehefiones*: Du 
plex eft reprehef io:quedam ftt caufa amtcitie. v b que pro 
eedit a fonre charitatisrqueadmadum pater reprehedtt f/ 
liuamicus amicu.Et illa eft laudablhs. A.lia eque fit caufa 
odiivelinimicitie.Etilla autorhic redargait^quia fitcu 
, mordacitate.Et tui ioci deb!t effe fine vtlitatchoc eft tue 
couerfationes debet effe finemalicia. Ec 'rifus tuus ftne ca 
chmno/hoceftfinefublannatione.Vn Cachinnus eftrif? 
inutilis. Et dtcitur a con & hinn 9 « hoc propter dentes q 
videtur albere iniifu. Vox tua debet ee fie c lamore/ &icef 
fus/&tranfit 9 tuusfieftrepitu/&reqes tua debeteffefine 
pigritia. Y'n Cato.PIus vigila feperne fomno dedit 9 efto 
Na diuturna quies viciis alimeta miftrat.Et cu ab aliis ho 
mmibus luditur tuc tufeper pertaftare debes aliquid hoe-- 
fttnegocii « operis hoc eft/q, homo virruofusnuqdebet 
here animfi diffolutum.fed femper fe occupare bonis ope 
ribus/vr didu e lupra. N6 femper fis in adu « : cetera. 

{£ Si continens es.adulationes euita:fit<£ tibi 
ta trifte laadari a turpibus ^ (i 1 auderis ob tur 
pia.Letior efto cjuotiens difplices malis:# ma 
lorumdete eftimationes prauas:ad veram ti= 

bi laudatiQnem afcr 1 be. 

• , 

Hic Seneca ponit alia officia temperantie que ad mo- 
demarn redQcipoffuntingttVft fpecies teperatie. Et vult 
3- contmes debet fugere adulationesrhoc eft blandos fer* mones.SenccaautoT eftlibro«tif.Qtif enfm fapfcns eminf- ■ 

meadulationibus credat.Fi&senimfcrmonibus venan* ^ 

turhonies/ficutperrethe fiueperhamucapiutur pifces. 

Fugere ideo debet.quia peruerfalaudatio eft &vicium de 

teftabile/vtpatj per cius diffinitione;AduIatoreft quf fu* 

pra modu virtutis/in couerfatione horninu nimiu vult co 

placerehominib 9 aliis/fnfermonibus velfa&is.Ideo Tul 

lius in tufculanis qucftionib 9 li bro* viii.ait. A turba gtum 

potesfefeparat/ne adulatoribus Iatus prebeas/artifices 

iutadcaptendufuperiores.ldeodfcitSeneca.q>vafdede 
teftabile e laudari a ttnpfbus.Qui ergo laudatur a talibusl 

fignum eft <j> ipfe etia viciofus extat/cu omne fimile dili 
gatfuu fimile.Etecclefiafte&.vii-Indifplicentia eniamfc 
cit/a frflr.gitur.Tantaeftenmdiftantiainter probos KI. 
probos/quanta eft inter virttite 8C vi:ium/vt dicitur I ethf 
cif* Ideo deLet gaudere vt vituperatur a malis / & afcribe 
re prauas fufpitiones ad veram recommendatfonenn 

■ 

0£ Dfttf olimum opus continentig eft aflenta 
tiones Jadulatorum repellerercjuorum fermo* 
nes animum cjuadam voluptate refoluunr* • 
NuIIius per affentationem amfcitiam mereae 

ris: nec ad tuam promerentem gratta per hac 
ad te aditum aliis pan das, ; 


Hic Seneca fubdft afiqcffk/a'cont/nenrieDfcens3»dff 
ficilitr.&continenric opus eft;remouere af enticnes adula 

torum:cum quafi naturcle eft laudem appetere» Nemo tn 
fuis negocrsoptatvituptjrifiicumeft dcratfone malorii: 
ficut laus eft derarioncbonorum.vtdicitur.i.eihi.Et df= 
citvltra cpt<mpcratusamicitiam accperenon dchctpet 
ifl'enrat;oncm«Qufa vt dicit Tullius li.itf.fheto. Affentatf 
ones dulcia pr/rcijp/a & /ocundahabentexitus aute ama 
rifrmos. !deo acqurrerenon debetnecpermfttere^aliufu 
amamictriamgrariaaduiationis#c« b cm 7 

Wl 

9 10 11 12 13 14 

) |£Non eris audax:nec arrogas:nec pertinax: 
fumittes te Ne proiicies dignf tates grauitate 
feruata: Ammoneberis libete; &reprehederif 
patieter. Si merifo obiurgauerit te aliqs :fcito 
<$ ,pfuit. Si immerito fcito $ prodetTe voluit. 
Non.n.acerba:fed blanda verba timebis. 

Poftg determinauit de adulatione per qua antmus i fua 
bia mergitur hic cfifequeter ponit documeta per que pof= 
fum 9 effugere fuperbia:quia nihil acrius cruciat nil mole^ 
ftius arguit g ipfa Cfi ftt peftis oculta. viciorfi origorvt om 
nmmaloruminitiu.-ficuthumilitas initifieft omnium bo 
noru. Ideo hic autor ponit documeta contra ea. Et vult 
primora» homo teperatus non debet ee audax :hoc eft ni= 
mtspreifiptuofus.-quiatalisaudaciaducit hotem inraul* 
ta pericfa corporis & aie. Nec debet effe arrogans:hoc eft 
fuperb 9 ;quia fuperbia infictt oia bona. Vn Gaufredus in 
nouapoetria.Fel modicu>otfimelamaricat:vnica meda 

i.macula totalefacie deformat. Btia deus hoi fuperbo refi 
ftifcergo fuperbiafugere debem 9 .Et fubdit 3» homo tem 

perat 9 etiadebethaberehfiilitate:quiafecundueuagelina 
1 euagelto.Qut fe humiliat -exaltabitur. Ideo dtcit beatus 
pettus. Eftote fubiectt omni hfiane creature propter defi. 
Er mcotfnesno debes taclare te ex humilitate aliq.hoc e 
te laudare. Vn prouerbiorfi.xxvii.Sermo Iaudet te alien*. 
&noostufi:extraneus« nolabia tua.Etide in.v/.capi 
Qui odtt Icrepationes ftult 9 eftndeo hic dicit Seneca o,co 
tmes debet libeter fuftinere amonitiones. Cum aute alfqs i 
crepaueritte meriro.-fcfredebes g,talis nfuittibt.fi antej 
mer tofcias$voIuittibiprodef[e:ideo no debes timcre 
acerba verba fedblanda. Vn Salo. proucrbi.xx viu Melio 
ra funt vulnera dtltgentis Q.fraudulenta ofcula odientfs. 

C Efto viciorum tuora fugax ipfe:a!ioru vero 
neccurioius feruatonnetj acerb 7 reprehefor: 


> 


1 


— ««v m^ uw aiione correccor ita vt amoni 


1 


/ 


1 
1 
. 

cm 1 7 8 10 11 12 13 14 tione % charitatecV hilaritate peruenias. ■ 

fuperb.a.Et chat g, tu c8tinesdebes efle vitator tuorfi vi 
*oru:q U ia'nihiI pe/us eft viciis vt dicit Ouidius I/bro Fa~ 
flow.NecetTacur/ofus /ngf/tor aliorfiviciorutn debes ee; 
qwa multa mala exinde or/untur. Neq, reprehenfor acer= 
b 9 eftorhoc e crudehs corre&onfed atecedere debet amo 
mtio charitatis & hiIantatis:hoc eft ex fuidia aliu corrige 
renondebes:fedexdiledione. 

{[Errori faciIedatovenia:Necextollas queqi: 
neq* de/iaas.Dicetium efto tacitus auditonau 
ditoruproptus repetitor. Te queretf faciliter 
refpode: Cotendenti facile cedemec ad iurgia 
fiue difceptationes defcede cito:& fi que funt: 
ratione remoue. 

H/cautorponital/a oft7c/a ad fpecies temperatiefe ex 
redantia. Et vultprimo:q; tu cotines faciliter debes dare 
venia errati;hoc e idulgetia & gratiaiquia magnfi donum 
animi e:vt dicit Varro i f etetiis.Similiter Terftf '. Magna 
parspietatis e indulgereerrati. J6 promptus debes efle ad 

dadavenia.Neal/queextoIIeredebesproptern/mia Iau= 
datione.Vn Horatius /nepf/s.Qualecomedasafprce at<£ 
iterfi afpice. Ne mox icutiat aliena pda pudore. Neq? ali= 
quedepr/mepropternimi5vituperatione.vfl Tulli* Ituf 
cuIan/s.Stulticiepropriueftaliorucernerevicia « obliuf 
fci fuorfnfed medifi & modfi ferua. Juxtadi&u Ludolphf 

Cfr:usaddemodfimod 9 eftpulcherriavirtus.Et ruconti 
nesfflotacu?auditorlcquetifi:& parat 9 repetitor audfc 
toru:hoc eft q> tu cotines tacite audire debes verba que df 
cuntur. Ette ifertogati faciliter refpodchoc eft /gnoran= 
tem informare debes de dubiis que ipfe ad te frit. Et fub= 
ingit q> eotines no debet aggredi ad furg/a f/ue diffetoes: 
fedferemouerecuratione:hoceftq>c6cordia facere de= 
bes iter litigates.quia c6cordianutr/tamore|vt.d.Cato. 

([Si cotines esanimicVcorporis'tui motus ob I ' 


feruaihe Meeori fint :neic illos ideo cotcmnes: 

quialatentmam nichil dtffertfi nemo videat: 
cum tu ipfe videas* 

Hic feneca ponft alta documeta ad fpecies continentie 
fecxtedctia.Etdicit:fimtepc« , at 9 esd£bcs refrcnare ap* 
petitus anim t tut SC corporis ne fit in iecetes. Et fcien* 
du <#duplex eappetitus:videlicet.Senfitiuuseteft quiin 
clinat hofem ad re dele&abdem 8C corraptibile. Sed intel 
le&ualis c qai iclinat homf nem ad acgrendti bonum ftel- 
le&uale vt virtutes SC [cientie. Et abos cuftodire debet te= 
peratushomorcfiratofemperdeprecaturad optla Sefus 

vero admala.f.addele&ationes corporales 8C res corrup 

tibiles. 

Mobih'sefto:n6leuis:coftans;necpertinax:a= 
licuius rei te habere fcfentia /gnotu necno mo 
leftufit;oes tibiparesfacies;inferiores fuper* 
biendonocotemnes; fuperiores re&e viuedo 

n5 metuas; In reddeda officiofitate ne fis ne* 
gligesrnegj acerbus exa&or appareas* 

Hic Seneca ponitalia off/cia BC proprietates temperafl 
tie in gbus breues & vtiles inuitdo&rinas;vt pater in litte 
ra.Dicit primo fic:g> ho teperatus debet effe inobif . Vn 
homodupliciterdicitur efTe mobiiis Vno mo corporali 
ter: videlicet qui faciiiter &Ieuiocc,jf*one moue de loco 
adlocu.Ettalispropriediciruriconftas lncoftatia aute 
viciofaeft;&cauiaerrorisvtdicitBoetius in.li.de difci* 
plina fcoiariurvbt de filio iconftatie in exeplum fuos aft* 
tradidtevt coftantes innegociis noftris iim 9 :8C abeo co* 
ftantiaferuarediicimus* Secudo modo homo debetce 
mobilisfpualitenvideiicetgmouetur adaliqua facienia 
caufa8Crationcex!gete;3CdeifIamobfIitate loqu "tur hic 
feneca Et dicit q; teperatus dcbeteffe flexibilis ad perage 
du bona & no debctefle ieuisxhoc eft incoftans 8C iftabilis 


fedpotius f/rmus 8C pcrfeueransin bonor quia fecundum 
Ifidoru. Salus inchoanti promittitur perfeucranri aut da 
tunnon enim beatus eft qui aliquid bonu inchoat; fed quf 
perfeuerantur terminat. Nec teperatus debet efle propne 
opinionisrfed aliquado cofilia alioru accedere debet. lux 
ta illud Catonis*NulIius fenfum fi prodeft contempferfs 
vnq. Et fubdit;g> cu teperatus poffidet fcientiam alios 
Hbenter informare debet 8C no habere tediu in informan 
do.VnBernardus.Pueru ignoranteinformas no min 9 fa 
cit gqmdigetipaneprebet.Ideoee Alan 9 in prouer. N6 
minus is peccat q cenfu codit in agrorq qui do&rina con 
dit in ore fuo. Et teperatus debet efle huilis cu ipfa humt 
litasexaltet.Nec debetcontenereinferiores. Etian5de= 
bet timere fupenoresrcu rede viuit.vn Cato Cu rc&e vu 
uas nc curasverba malorum.Inofficiofitate reddenda no 
debet efle tardus neq* acerbus correftor fuperiorum. vn* 
de Ifidorus.Sic fe haberedebet fuperorerga fuos lubii* 
tos vtipfephis diligatur q metuatur. 

Cundtis efto benignusrnerotni bladus:pau 
cis famrliaris oib 9 gcjuus efto:feuerior ludicio 
q fermoe; vitaqvultu:clemeti£ cultor feuici'5 de 
teftator;bo£ fam? feminator :nec fuid 9 alieng, 

Hic Seneca ponit alia officia temperati? cum priorib 9 
& fequentibus aliqualiter conuenientia*Et vult prtmo:(j» 
tu cotines omnibus hommibus benignus eedebes . Stcut 
dicitur etiam in euagelio. Eftote mifericordes f icut & pa 
ter vefter nvfericors eft qui i celis eft.Similiter vt habetur 
math.xi.Difciteame:quiamitisfu 8t humilis corde. Et 
nemini dcbes ee applaufiu 9 ;nec omnibus aures tuas com 
mittere.vthabetur in.vitis. phoru cap.xxix.Et tuconti 
nens pancis hominibus debes effe famili aris. Tuxta illud. 
Theretii. Na nimia familiaritas conteptu parit.S ; tr plau^ 
tus nemini te ninvs fodalem facies.vnde Qut nimis huml 
lis eft pro ftulto f eputatur.Et fubdit <jtu continens om= 
nibus hominibus equ 9 efle debet:8C feuerior i iudicio g in 
fermoerfimiliter i vita g ifacie crudelior.amatorpfetatis : 
quiac5tines avirtutereperatievirtuofusdicitur. Dicitur 
ergo clemetiahereds 8C autor bone fameeftorhoc eybicu 
qj venies ibi feper bonu de jpxio ^pferre debes & no malu 
Culpator entrn homfnfi no eft verus recomedator. Et de 
teftator effe debes crudelitatis 8C no inuidiofus fam? alte* 
rius na hoc iufto iudido dei cotigit j q, q U i conatur lume 
aliene fame in aliis deftruerefeipiu deftruit.vt dicit Ala. 
in de planftu nature.profa.vii.Sicut papilio volitas circa 
lumen iptu extinguit & feipffi cobur/t /ta iuidia alien? fa 
m? Inufdia ei vt dfc/t phfis in fecretis fecretorfi.detradio 
negnat. Io cofolatur nos falomo in prouerb/is.xxiii.cdi 
cens. Ne comedas cfi hoie iuido:& ne defideres dbos ei 9 
qm in f ir"itudine arioli & cfi coieduris eftimat quod igno 
rat comede & bibe dicet tibi & mens eius non eft tecum» 

, Kumonbiis/criminibus/fufpiti6ib 9 /mime cre 
dulus fis: fed potius malis qu£ per fpecie fims 
plicitatis ad nocendu aliquibus furrexerit ho 
norem furripientesroppofitiffimus fis:ad ira 
tardus ;ad mifer/cordiam pronus. 

Hic Senecapon/t aliqua off/c/acfi : pr/or/bus al/qual/ter 
conuemet.a:& vult pr.morq, tu cont/nes no cito credere 

debesfabuI.s_«rumoribusvuIgarifi'Iuxt a inudCatonis 
Noh tu cu.da referet, credere feper. Ex/gua eft tribuenda 
fides qu,a mult. mrra loquutur. No creditur cuiq f/ nSa 
loqu<tur:& hoc .o quia in multilogo raro deeft medac fi 
vt d.citur prouer x .15 mime credtuu, fis.nec ctTscrtZ 
re debes cr,m,n.bus:hoc e diffamationib* quia vt d.S g 

^ocurator bone fame:& fem/nator ee-debelliiraGrSn 
£w£ eb " 3 nit j tuT fur "P ere bona" fama: vMeT 5 q pe r 
fpem falfa veniut ad nocendu al/quib*. Et tu mfme credi 
lus ee detes.fufpitioibus. Nafufpitio fecudfi Tul e ft1fi 
« mahs md.c./s procedit. Cotigit aut fufpui™$Z 
d,s.Pr,o qn q. ,-n'feipfo mal>e:qfi ipf e qCicofci^e Zli 
c,e malu de a!,o opinatur.Secfido.qn aliqs effic.tur mdu 
ad altermquia de fim/co ex Ieuib 9 fieni fo* mli • 
tur.Terc>o:ex magnis experimLT £%& dfc?Sfe 
nes maxre fut fufpecH-quia muItotie- S exper mgZ hnt 

da.B.. a n„„., u( , CI> „ ap ,. tfubl . tailm ^ cSft^ 

In duerfis efto firmus: m profperfc csut' * 
hu.l. s occultator «rtu.fi. Sicut ei vidorfi vane 


gt? coteptor:# ho^ §b 9 pdit 9 es n5 acerb 9 ex 
a&or efto* Nulli 9 iprudetia defpicias*Rari fer 
monis eftoiloquetiu paties auditor* Seru 9 no 
feu 9 ;hilares no fpnas.Sapieti^ cupid 9 & docif 
Qu$ nofti fie arrogatia poftulati lgtire.q ne= 
fcisfie occultatioe ignoratig tibi poftula iptiri 

Hec eft vltima pars huius capf.de teperatia.In qua fenc 
caplurima officiateperanti? fuperaddit:cum repetitione 
quorfida prehabitorfi. Et valt primo:^ tu cotines firmus 
cedebesidiffortuniisveladuerfitatibus 8C circiifpe&us 
vn Cato.Cu fueris felix q ffit a iueria caueto. Na vitia ra 
rocorrndetprimis.16 etia fen.li.viii.de naturalio 9 ffc di= 
c/t.Nefcis fortfia gefcere nuc lgta nfic triftis. Debet igitur 
nemofprofperitatib* gauieremeqjiaduerfitatibus defi 
ciat. Et fubdit:q> cotines debet ee huilisroccultator fuariS 
virtutu:hoc e no debet q[rere gftam vana de fuis virtutib 9 . 
Na giia labilis e:vt dicit magifter Sen^ca in epik quadam 
adLuciLQu(d de vanis gfiaris hoibus quia mlme prodeft 
iocotenered^besvanigRam: qirafaciliter deciditficut 
flos.Tulf.ii.offi. Etfubiitq» cotinesetia nondebet efle 
crudelis exa<ffcorvelcorre&arillorumhoimquibus ante 
pofitus &prepofituseftindignitate.fedhu'nilts vt prtf 
patuit. Neqj etia contines alicui? infipientia fpernere 6.3, 
Nammagna mia cft miferere infipietis:vt dicit Platinus 
phus.Etcontinespaucaloquidebet:& illaq loquiturdnt 
effevera.Iuytailludmorahs.Sermo breuis verus tuo pro 
cedat ob ore.Sifr Cato, No fis vetofus & c. Et debet ee cu " 
pidus fapfetie.Nanihil vtili 9 hoibus inhac vitaeft qipfa 

?|;aadiiponitoia*vtdicitur Sapietie.viii.Et vtta q jieta ef 
icit.vtdictt Seneca adLucil.Et cotines etia debet effe do 
cilis hoc eft diligeter debet infiftere ftudio Quare dtcit Se 
neca.in.lxxviii.adLucfl.<|iui viuas ta iiu difcas Vii Cato 
Inftmepreceptisaim ne difcere ceffes . Naline do&rina 
yLSC c Etiacontines impartiridebet illud quod pot po* 
ftulantircuius ro aiihitaeft.Eteaq tu igaoras fine verecu 
dia inquire ab aliis . Na per hec aimus tuus eleuaf ur vii. 
S?pe rogarerrogata tenere:reteta docere. Hec tria dif:rpu 
lu fgciut fuperare magiftrfi. Ideo non debes vereri de iquj 
fttionemec occultare tuam igmrantum.Nonenim v'ci 

umeftnihilfcirerfednihildifcerevelle. 

t * c.u. 
DEIVSTICIA. 


| Vfticia poft hec virtus eft. Quid autc 
cft iufticiVmfi tacita naturc conexio;, 
lVadiutoriu multoru admueta.Et quid c lufti 
cia;nifi nfacoftitutio fcu diuina Iex:&vincu]ii 
human^ foc/etatis.In hac aut no cxiftimamus 
quid expcdiat.Expcdit illa.quicqd didlauerit 

Itfudeft vltimum &principalecapi\huiustorius libelli 
St necf :in quo determinatrur de vltimavirtute cardinali; 
fcilicet iuflicia.Etdiuiditur iduas partesJnprimaparte 
ponitSeneca dtffinitione:fnfecuda proprietates 8C offi= 
cia iufticie ibi.Si quis 8C c. In prima parte inuitur prtmo: 
<£ iufticia eft virtusrfecudo cuiufmodi virtus e iuftfcia; ter 
cio g>jpfa eft vtilfe & illa patct in textu fecundum ordfne 
Anteg de his in fpeciali aliquid dicetunpremittendafunt 
quedageneraliapro noticia fequetiu habeda-Etfut tria. 
Prim2;£> iiifticia refpicit ea q; f/unt in coicat/onibus hu- 
mancvite. vt|dicit phus.v.elhi.Siir magifter hic in Iittera 
qn dicit;g> ipfa tit repeita /nadiutoriu multora. Quicgd 
enim ro hcitum effe diftat;hic profeqiendfi eft & re#a ro 
d/dat in humanis coftatibus vite neceffari/s equalitatera 
& : equftafemergomeritoequitas feruandaeftq propnu 
obiedtum eft iufticie.Secundu prmdpa'e eft; in quo com 
ftflit iuftfcia.-a gs proprius eius a<2us eft . Proprius enim 
aftus ipfius eftreddere vnicuicjj quod fuum eft. Nfmate 
«a iuRicie eft operatfo exterioru fecundu g> fpfa vel res q 
per eam a gftur fit refpedu afterius, Proprium eni cuiufcu 
cpeftquodlfibidaturfecundu equalitate 8C proportione 
fufticie;ergoprcpriusaftus iufticieeft reddere vnicuta 
perpetuaq, voluntas.-vn/cuiq, q,f mm cft tnbueas.Simf-- 
Uter apbo.v.ethicorum.-eftriaditus fecundum quemalf- 
quis dicirur operatiuus fecundum eleaionem i nflf. -. 
I 


* 4£Quifquis hancfe&aridefideras. Priodeu 
ttme;#eum ama: vt ameris ab eo. Amabis aut 
<Jeu;fi imitaberis eu;i hoc aut oibus veJ^deffe: 
'Knullinocere* Ettuccu<5ti appellabut;te-viru 
iuftu:# oes te fequutur;venerabuf ; 8CdiIiget. 

InhacpaiteSen ponitparteexecutiuaponedo ^prie 
tates &officiaiufticiedices primo:g> fe&ator iufttcie prl 
cipaliterdebettimeredeum.Vnprouerbioru.xxiu. In ti 
moredniefto tota diema initiu fapietiele timor diit . Ec- 
clefi.f.Natimor diii vt ibidedicitur gfia 8C gfiatio 8Cleti 
cia e.Io deu timere debemus vt amemur ab eo. 15 etia di* 
ligere pre oibus debem 9 efi.vfi Cato.Si de 9 e anim 9 vt no 
bis carmfa dicfit.Hic tibi precipue fit pura mete coledus. 
Illeautamatdeuqimitatureuinfuis madatis. Inhoc.vt 
oibus prof ic 9 velit effe: 8C nulli danum iferre : qn quis hoc 
facit ffic oes hoies appellabfit efi viru tuftu 8£ perfe&um. 
8C omnes fequuntur 8C amant eum. 

Iuft 9 enl vt fis ;no folu no nocebis; fed etia no 
cetes prohibebis ♦ Na nulli nocere no e iufti= 
cia;fedabalienisabftinetia. Ab hisergoinci 
pe; 8C nonauferas nifiad maiora proueharis. 
Etia ahena ablata reftitueRaptoresquoc^ipof 
ne ab aliistimedi fccaftiga&phibei&coherce 

Hicfenecaponitaliaofficiaiufttciedtces:n5 foifiihoc 
cofiftitiufticia vt nullu noceas;fed etia n prohioere noce 
tes. NanuIIinocumentuinferrerproprie diftanoeft iufti 
cia:tmore<jriturcuftodiaabalients malis:ergo abhis do 
cumetis debes [cipere: 8Cno ceffarcdonec ad matora pxe 
haris. Etia no folfi aliena ablata reftituere debes itmo etia 
mueta q fuerut poffeffa 8C re!i(fta. vt dtcit beatus Tlio mas 

in fecfida.ii.qlx vi. E* caftigare debes « prohiberc ipfos 
raptores ne ab ahis homibus fint formidandi:quia in hoc 

confiftit proprms a&us iufticif (vt vifum eftj 

ciii* 
Ex nullavocis abiguitatccotfouerfianedas: 
fed anf qualitate fpecularemihil tibi iter(i't:an 

_ 

affirmes vel negesDe religioe ac ftde fcias agi 
vbicucp de veritate tracTac". Na & fi de 9 i iure 
lurado iucccf .&iuocati teftisnoerit:tn indc 
no ti afeas veritateineciyfticie. trafileas Iege. 

Hic Sen.ponit alia ofFicia ad habitfi iuRicie pertinetia. 
&vu'tpnmo:cj>noiuft9dedubio fermoe dilceptatione 
tacr rc no debet.hoc idecato i fuis dogmatib 9 .Irat?de re 
Icerta cotedere noli. Na hocpmprifi e ftultorfi vt dicitur 
prouer.xvfii.ca.Labia ftulti imifcet fe rixis: & os ei 9 iur* 

8 'na P r? UOC , a ^ Etrufcdit Sen.g, : SHtateam ifpiceredebet 
iuft*:i ic videlj q> fit ifecutor bonoru morfi.& fcire debes 
cp ifte trada^e de religioe 8c fide: io feruada e vbicunq? 
traftatur de ventate.: & fi defi i mreiuiado iuocaueris : « 
no tibi t€ftisfuerir:propterea no debes trafire veritatenec 
ftatiitu mfticie Na poft defi ipfa veritas coleda eft. vt vult 
Pythagoras cj fola deo hoies mtimos facit. 15 phfis epe* 
docles iqmt. Caue ab his g veritate no feruat: ideo nunq 
recedere debes a lege veritatis nec iufticie. 

Qd fi aliqri coarteris medatio vti:vtcrc no ad 
falfi fedad veri cuftodia.Et fi cotigeri t verita 
te medatio tedimeremo metieris.fed poti 9 e% 
cufabis:quia ibi honefta ca eft. Tuft 9 fecreta no 
prcdit:tacedaenim tacit:« loquedaloquitur. 

.- Hf cSen.ponit alia ofticia ad hitfi iuftide pertinetia vo 
lcs:q, ft tu aliqn copulfus fueris alic.n frui medatio: vtide 
bes ad coferuatione veti » no falfi.-na ad iufticia nos nati 
fumS-.ytdic.tTuir.-.Ii.r. Nihilpreftatt? qitelliginosad 
lUHfcfS cenatosmoeni opinione fed natura ius inftitutue 
Cu ant luft^dictur qli iusferfcas.-vtidebet ad coferuatio/ 
"5; V«'fa™>™: BC prc pter vtilitate medacii. Mc-dacium 
aut : ferudufe malu e & fugiedmvtdicitphfis.iiii.ethtVn' 
quiiq? qlis e talia facit operatur & viuit nifi gratia alicui? 


IIM|MM cra 1 7 8 10 i: 12 13 14 :=. operetur.Si autcotigerftnos vti medat/o propter' vtflita 
te proximi.& no propter deceptione vf gratia Iucri men 
dacifi praufi no e/ & ii ho iuft 9 no manifeftat fecreta iuft 9 
dicitur.Sedfatuifacifitoppofito modordequib 9 Alanus 
Sultior e flulto qu/ madat balfamo cribo.Et verbis pleno 
verbatacendaviro. 

Atillialtapaxeft;8C fecuraetia traqllitasrvt 
duilliamatvicufcabiftis aiit mala vicaLHec 
ergofi ftuderecuraueris let 9 SEltrepidus finc 
tui curf^expectabis trifticia hui 9 mudi hilarif 
defpicies& tumultuofaexpe&abis quietus& 
ad extrema fecurus properabis. 

Hic confequeteroftendttSenecag>fumma requies: &aU 
tapaxfeufecuratiadlitasillihoi exiftit videlicetiufto: 
gtacedatacet & lcqueda loquitur Etcumalihcies fuper 
antur a malis/tfic ipieomnia fuperatmala.Et ergo mfert 
feneca.Si h ft 9 cura habueiit m fiudedo r&retinedo ca quc 
difta iut de hififcra;ifie tnus & letus expe&are poteft ter 
minufue vite/& omniahuiusmundirefutat/videlicettri 

fticia8cti:ml , tiiofafufiiet/&gradief tutus adextrema vu 
teiue.Naiufticiafecudum Mercurifieftvocatio dei-Cfi 
autiUaduoeffrc/aretiref/ouepcnit Laftatius tn li.de ve 
rocu!tudei/videIicetc6ifigideo&hoi:primum videlicet 
deo coiugi religio nucupaf .Secudfi afit huanitas e:fecure 
&hi!ariterprcperarepoteftad extrema iudicia propter 
iufticiamho. 

DE MENSVR A & moderatioe prudetie* Is ergo inftitutoib 9 he quattuor virtu 
tum fpes pfedu te faciut vi> fi meftii 
ram recflitudis ha^equo viuedi fine 
feruabisNafi prudetia termios fuosexcedat» 
calid 9 pauid 9 acumis eris igenf j* iueftigator la ~ 


1 


tetiu^liuracjnoxia^oftetator vocaberis nmi 
cus:tiWd 9 .fufpicatoib 9 attetus.feg aliquidtu 
mes.feg aliquid quer es.fep aliquid exiftimaf 
&fubtiliiTimas fufpicatoes tuasad reprehefio 
ne alicui 9 ipinges admiflb notabens digito. 
aftu plenus. verfipellis fimplicitatis inimicus. 
contemplatorq? culparum. &poftremo vno no 
mine a cundtis malus vocaberis homo. 

PoftgSenecadeterminauit fpecifie&figillatim de qttuor 
virtutibus cardinalib 9 /videlicetde Prudetia Magnanimi 
tate Cotinetia 8C Julticfa.Htc cofequeter ponit epilogati-- 
one harum virtutu I & huius propter mcliore habenda me 
moria.Etprimoponit recapitulatione pmdetie. Secudo 
magnanimitatis Tertio cotinetie. Quarto iufticie. Et par 
tes patebut per ordine in ^xeffu lirtere. Epilogado ii* 
cit fic:his ergo iftitutionib? &c.qfi d-cet q> ilie qttuor vir 
tutescardiales cuofficiis earude.faciunt te viru felice Ke= 
fe<*5:& hoceverufi viues fecundu mefura reftituiis.vn 
f e "^aiepra.Ixxxviii.adLucilliu hec inqt.Hoc oprimii 
nabet i fe generofus animus:g> excitatur ad hone(la:ma= 
gnam rerum fpecie ad fe vocat&attollit docillefqj natura 
nos edidrt:fed ratione iperfefta dedit:q virtutib 9 8C cietiis 
Efici pot. A virrutib 9 enimores fiut.-amorib 9 virtus perfi= 
cif:yt dic(t Polycrates.li.v. SC Aug.de ciu/tate dei li.ii.c 
xxi.Narratiftu verfu,Morib 9 atiqs'res ftatromana virif 
_qs.g verfus nihil aliud pretenditmif i q. ille q modu feruat 
l Virtute & perfeuerat:ille oia bn regit:qs aut amator cu= 
piteevirtuusrpeculefneterminos excedat.-quia Oexce* 
dit termios prudetienllc eritcallid 9 SC etia pauid 9 lvt pa= 
tet » litteras&poftremoab omnib 9 hominibus vno noiee 
uerlus homo dicetur. 

In has ergo maculas:prudetia imoderata pro 
ducit. qmcun^ in ea mediocriter laute pfiftit: 
nec obtufum habet i fe aliquid nec verfutum. 


ii Hic cofequeter Seneca coclufiue ofidit;q> fl qufe fmode 
rata prudetia feg?:ille fciat $ i has maculas.i* in hec vicia 
ia d#a labitur.Qui aut mediocr iter iea c5fiftit:hoc e mo= 
du feruauerit ille nihil verfutu nec obtufu het. Na ipfafvt 
dicit Platin 9 phus i LLquem fcripfit de morib 9 Je ad roem 
normacp cogitat f IgFa cfeuerare;ac nihil preter redu face 
re.-vellehfianisadib^qjdiuts arbitriis prouidere. 

" Dh MODER AND A fortitudie 
I Agnammitas aut fi extra modufuum 

|fe extollat faciet viruminace:iflatu:f^ 

bidu;i<jetu;&in cjuafcuq* extolletias didx>ru 
at facto£? negleeta honeftate feftinu q mome 
tisioib 9 fugciliaeriges:vt beftiari 9 etia derri 
ded 9 .N a cjeta excitat:ahu ferirfaliu fugar» 

Hic feneca poit recapitulatoem magnanimitatis voles: 
fi gs afit extra modu fe extollat:tuc ipfa facit viru fugbu. 
Sugb 9 'auteilIegvidericiipit,Etiaviruminace&iratu.Ira 
to afitf eper ineft aguftia faronvt icjt Virgi.li.ii.Tota me- 
teprec/p/tatrirasnimfiperturbafcfeffino facit difcernere 
veru.vt d/cif i pffia poetaru Ii.iiii.ca.vi. & etia virfi fcjeta 
facitq; hoiem repetinii vel veloce i qfcfiq? extollentias di 
ftorfi vcl fadoru:poflpof ita tnhoefiate.Qui afit modum 
no feruat illefeper dendet fcfublanat alios mouedo ocu= 
losfuosproptercuriofitate.Ideo derided 9 & fubfanan* 
d 9 eft:tancjcrudelis homo. 

Sed quis audax ipugnator fit:tn mltas extra 
fevioletiasferrenopoterit:fed miferu obtiet 
fine at er unofu dereliqt. Mefura ergo magna 
nimitatis e: no timidii ee hoiem;nee audacem» 

Hic c oplet di<3u fuu dema^nanimitate di.g; cjuis magna 
nim 9 fitaudaxfitiuaformnopot ferremftaardua cor= 
poris extra fe.&bocfiexcedatmodu magnanimitatis Si 
aut trafgrediaf obtietmiferrimu fineihoc e miferabilem 
morte.autpoffe mfttiterunofarecordatoem feu memori 
a#ptereaifertSeneca;g;regfa &mod 9 &mefura magna 
nimitatis e no nimis tfdfiee hom/nem:nec nis audace nec 
pre(rptuofu:fedmedifimodumhabereex quo virtMmc 
dio cof :ftit:vt dicit phfis i ethi. Nepe /pfa veritate predfc 
cattiudtces falfos redarguit:«ofm virtutu gna adfalubra 
uotfi deducit.Quapropter oes vittutesfut fie tf tutc:fi ma= gnaniWfascomesnofuer/t.Nihileni fortisat audacia 
virtus iepertfiliquet hoc fgr. Oui.ili.de poto.OIa defici= 

a l^ lm Ai°u?- a T ? dt :f ed oIa cpgitat.-8£oia teperat.vt dt 
cit Ouidi^ibide.Ideo 1 h.x.methamorphofeos fic ait.Au 
detes de^ipfe iuuat.vn etia Virgi Audentes fortuna iuuat 
tim.dofq? repeI!it.Et ergo pre bmnib 9 magnanimitas eft 
feruada SC retmeda:& hoc cu mo 8C regula 8C no exceffu. 

|DE MODO TfiMPERANTIE 

pntinecia deinde his termlste abftri 
____Jgat;caue ne fis rxus nec fufpiciofe 8Cti 
mide manfi contra has nec numis quocjj fpecu 
lu ponasma taf&tata circufufa putrebit ftegri 
tas. Hac ergo mediocritatis linea cotinentia 
obferuabis.-vt nec voluptati dedit 9 /,pdig 9 8£ lu 
xuriofus appareas necauara tenacitatefordid" 
aut obfcurus exiftas. 

HicSenecapoitrecapitulationetercievirtutis cardina 
Iisw 5 cotinetie;dices g> cotinetia facit te virS virtuofu his 
otticifs 8C terminis que duo funt. Primix off iciu eft-q, tu 
cotmes parc9eenodebes;hocetenax i reb' dadis.Em 
toejfub(ag(t;nedofofe SC auide manuclauda^Illeautpar 

cusdicitgretietquicgdpoftulatvfus.-videlicet q exooit 
Vb, no e exponedn;& retfet vbi e daiu.meli* aut e dare q 

SK?"' - A T PhUS l e ' W - ? C . d m ***** c5t,nesma 
ITs P I"°x f- 5 S p °. nere l nam,s hoc s [ dimtiis. Et ratio< 
neaneatt.NaitegritaspecuniiscirciJdata anichifabic io 
nulh certa fpes ponenda eft i ipffs.vii. Virgi.im.eneidos. 
Heuheumtfemnulgtutafides.Jo Innocetius papainqt 
O pater gdpfut tibi diuitie glorie & leticie;curn hoiem a 

ceq aglorio^fedebeanaulamuc htcfpret» iacetituba 

JJ [ ubd,t * tu cot,nss "rftedtre debes 8C referuare coti 

JfnSS r ^ ea ™ d,oc " tat,s hoc e.hac regfa refta ne vo= 

difiSr ♦ k d " eC et,a - videar, ' s PMi'8 9 hoc e inutfffs 
dirpefatorbonorumecet.a luxuriof.luxuria cnicorp' 

infe" STr a a" eC CX J ftas ford,b9 auara c up>ditate/qa 
ipfa in&tubdtt eft/ vt vifum eft fupra capitulo prudetie? QVALITERTitmoderaaa fufKcia. 

I Vfticia poftremo eo mediocritatis te= 

jnore regeda eftmec du&u Ieai £a Imo 

ta al ratone negligecia fubfequaf : dum nec de 

magnis: neqjdemimis erratiuvicijscorrige 

di cura geras:fedlicetiapeccadi alludetib 9 tu 

biblade:velilluderibus £teruegmittas : neq* 
rurfu du nia rigiditate 8C afgitate nihil vetiie 
aut benignitatis referuas:huan$ focietati dur 9 
apgeas.Ifta ergo amabtis iuftici £ regta teneda 
eft:vt reuerecia difciplij ei 9 ;neqj nia neglige* 
tia coitate defpe&a vilefcatmeq? feniori atroci 
tate diu?na:gf am huan^ atr abilitatis amittas* 

P oftg Seneca pofuit recapitulatione magnanitatis 8Cpm* 
detie8Ccotinetig.hic cofequerer poit epilogatione qrte vit 
tutis fc3 iufticie/Ji vltfa ei ter virtutes cardiales vtpri 9 pa 
tuit volesrquo&cjliter ipfa regeda e/ V5 tenore mediocrita 
tis.Etronefubtfigit.neipfaiufticia recipiat negligetiam 
i fmota ratoem animi/neq$ de magnfsviciis necg de paruif 
&hoc io.qa iufticia ex lege fit.Lex autfcriptfi e ius/affe* 
res hoeftu prohihes cotrariu. Ideo fubdit g> licetia peccan 
di tibi blade alludetib 9 .i.placetib 9 &,p terue ifurgetib 9 no 
gmittas fed cura gere puniedi crimia.fed tii cii begninita 
te&huilitate Quare dicit hora.i epfrs. Neo a deo fer 9 g vt 
no mitefcere poffitSen.in.li.ii.de eleme.Ofsbenignttasap 
# pprrat.& rpiiufapietis libeteredare.na hfiana benignu 
tate fuadet/cu oesvni 9 nature fum 9 /qobte pre oib 9 oga be 
gnfnitat/s&pietatisfuntexhibeda.to referuare debem 9 
benign/tate/#no afperitatenimia necp crude!itate.qa me 
li 9 e nimiu here de mfa § de feuetitate&crudelftate :Et ra 
tione anedit ne videaris $teru 9 hfiane focietati.ergo ifta 
regfa amabilis tuftrc/f e teneda. vt reueretia ei 9 dfcipline/ 
Sc hoc lo.ne ipfa vileicstt qfi defpe&a propter nimia fami 

liaritate«c6itatenegliget/f;nec etiaamittas d/uturnitate 
gratia amabilitatis.fcilicet propter nimia credulitateV 


1 1 6 7 8 10 11 12 13 14 
gj CONCLVSIO PREMISSOR VM. 

1 1 quisergo vita fua advrilitate no tatu,p 
pna:fed mlrora icupabiliter alTtfti defi= 
^^^Jderatrhac pdi&aije virtutu pclara formu 
la;,p qualitatib 9 tepo^Jocoi^ pfona^.atcj caufap 
eo mediocritatis tramite teneat:vt velut I quodam 
vehiculo fumitatis alTiftes:quafi p obruta extrin= 
fecus precipitiarueremetemcopos ipfedimittei 
Ifania:aut deficietem contemnetignauiam. 

Hic cofequfterSeneca fubditcoclufioneWiuaoim predifta 
ruvirtutu cardialifi.Dices fi tudefidetasmodfiviuedi«icuIp a 
^litet maere I vita tua:no ta tfi npria vtilitat&fed mftorfi affe 
ctas.-hac predariffima formula harfi prediftarfi «tutfi obferua 
bisrmediate illa via:vtdelicet vt medifi fgretieasffed affiftestuc 
« quoja vehiculoffimitatis hoc e inpugnaclb altitudis:vt I hua 
niscouerfatobus mereper iprouilanegocia valeas.pfpicere.8C 
etia vttu ipfe potes.-fenes fugbia«c5tenes ignauiarhoc eftulti 
cia. Na tetmin^oon 9 i fuperbia&ignauia no cofiftit.Tefte fcri 
pturafacra.atecefforesnoftribonfioprarutrergo&nos optate 
debem*. Vn Cicero i tufculanis queftionib 9 li. v. Stoici fine bo 
noru affetifit cogruu nature:& cfi eo laudabiliter viuere. Nate 
ileApuIeioi li.de deo focratis Nihil apud defi reftPegvirai 
mo E fed: 9 & bon 9 :g aliis ancellit.Quare dicit ouidi 9 i de arte I 
Diice bonas artes moneo romana iuuetus. No tantfi trepidos 
vttuearereos.Quareetiadicit Perfius Dilciteo mifeticaufas 
cognoicere rerfi.OimeiartifiviuediedifcipIia.Vita eni iper. 
fefta e ihonefta:j} has afit qttuor *tutfi fpecies fit honefta:a> 
gtb^circufukitf precifis iur.-gb^mediatib^homorecle viu* 
te potCaueat ergo ho ne *tutes difcere ceffet. Vn Petr 9 de ri= 
ga i biblia verif icata.Te decethic vt eas feftino currere greffu. 
Y 1 ^. f eadmelioracekr.Quiaho(vtiqtdocl:iffi m 5 Varrot 
fuis fetetuskd hoc nat 9 e vt proficiat i morib 9 .Studeat ereo 
gfq? g? i *tutib 9 & morib 9 abfidatxu aff.duitas tfim a motib» 
rnanatvt.gtSene.iepPagdr a gefiaad Lucillu:vbi poit moris 
deicnpioem Dices moseft mgris hit 9 ex quo operfi affiduitas 
manat.Gaudiueminipfiscofiftit.&etiavtigt Laftatius ilt* 

bis dignctur cocedere;qm m fecula feculorfi eft bcnedidus. 

~~ FINIS.'. I 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 
i 

1 cm 1 7 8 10 11 12 13 14 15 «I 


6 7 8 9 10 11 12 13 14 o 

3 E 


h 


m— = 
ts)— = 
LO— = 
£» — — 


* 


CJl— = 


H 


o^— = 
H 
-J— = 


co — = 


■ 


^— = 

M — 
O — 
1 


*■ 


M — 
M — 
H 


M = 
M = 

co = 
h- 1 

iCai = 
M = 

tn = 

M — 

Ch = 

M 


I 
I 


h- l = 
OD = 
M — 
^D — 


1 


[ 
i 


ro = 


^_ 


ttt rr cm 1 8 9 10 11 12 13 14 15